Bygg- och projektledning

Är av RiSe cetrifierad kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

Vilka arbetsuppgifter ingår i bygg- och projektledning?

Fas 1, Produktionsstart

 • Genomgång med beställaren om entreprenad- och upphandlingsform.
 • Upprättande av handlings- och tidplan.

Fas 2, Förberedelser och inköpstöd

 • Skapa Administrativa föreskrifter (AB04/ABT06) för projektet.
 • Upprätta anbudsförfrågan (AB04/ABT06).
 • Framtagande av teknisk ramhandling för projektet.
 • Utskick av anbudsförfrågan (telefonkontakt innan utskick)
 • Genomgång av anbud och upprättande av utvärdering.
 • Genomgång med beställare.
 • Genomgång med anbudsgivare och upprättande av kontrakt.

  Fas 4, Avslut

  • Deltaga vid slutbesiktning av entreprenaden.
  • Slutmöte med entreprenör och beställare.
  • Samla ihop dokumentation till beställaren till DU-pärm och för slutanmälan till kommunen och arkivering.

  Fas 3, Produktion

  • Kontrollansvarig enligt PBL.
  • Startmöte kommunen och med antagen entreprenör.
  • Hålla i byggmöten och föra protokoll.
  • Fortlöpande kontroll av utförda arbeten och uppföljning av entreprenörens egenkontroller.
  • Kostnadsuppföljning, föra ”liggare” på tillkommande och avgående arbeten samt hålla kolla på á-contofaktureringen.
  • Tidsuppföljning. Stämma av entreprenörens arbeten mot överenskommen tidplan.
  • Rapportering till beställaren och framdrift av projektet.